Đền Thượng

ditichdenhung@gmail.com
02103 860 026

Dịch vụ

System.Data.Entity.DynamicProxies.SERVICE_TYPE_DAF51ED6D68D05840B860677319FFD7C6B16EA839D6C76718E944A89F7963EDE?.NAME

Hướng dẫn viên

System.Data.Entity.DynamicProxies.SERVICE_TYPE_DAF51ED6D68D05840B860677319FFD7C6B16EA839D6C76718E944A89F7963EDE?.NAME

Chụp ảnh

Mô tả

 “Kính thiên lĩnh điện” (Điện thờ trên núi Nghĩa Lĩnh). Tương truyền rằng thời Hùng Vương, đền Thượng là nơi vua Hùng tiến hành nghi lễ tín ngưỡng cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, nhân khang vật thịnh. Thế kỷ XV đền Thượng được xây dựng lại theo kiến trúc chữ Vương ()như ngày nay, với kiến trúc đơn giản. Tại khu vực đền Thượng còn có “Cột đá thề” tương truyền do Thục Phán dựng lên sau khi được Vua Hùng thứ 18 truyền lại ngôi để thề nguyện bảo vệ non sông đất nước mà Vua Hùng trao lại và đời đời hương khói trông nom miếu vũ họ Hùng.

 

Những điểm lân cận

Bản đồ