DNTN Vàng bạc Nam Thành

Số 1809, đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì

Số điện thoại: 0210 3 849 550

DNTN Vàng bạc Minh Xuyên

Số 18099, đại lộ Hùng Vương, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì

Số điện thoại: 0210 3 846 548

DNTN Vàng bạc - Đá quý Tú Lan

Khu 8, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa

Số điện thoại: 0915 309 719

DNTN Vàng bạc Lan Thái

Số 46, phố Vàng, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn

Số điện thoại: 0916 221 186

DNTN Vàng bạc Nam Trang

Khu 10B, xã Tân Phú, huyện Tân Sơn

Số điện thoại: 0984 647 823

DNTN Vàng bạc - Đá quý Thân Phiến

Số 2077, đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì

Số điện thoại: 0983 010 356