1. Thủ tục hành chính tiếp nhận các dự án đầu tư

- Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ban hành cơ chế một cửa liên thông đối với tất cả các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ để thực hiện các thủ tục đầu tư nhanh chóng, minh bạch, hiệu quả và giảm phiền hà, chi phí, thời gian cho nhà đầu tư.

- Nhà đầu tư khi đầu tư chỉ phải làm thủ tục nộp hồ sơ và nhận kết quả tại một trong hai cơ quan đầu mối chung đó là:

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư (đối với các dự án nằm ngoài khu công nghiệp).

+ Ban quản lý các khu công nghiệp (đối với các dự án nằm trong các khu công nghiệp).

2. Thủ tục cấp chủ trương đầu tư

- Thành phần hồ sơ:

          + Văn bản xin chủ trương đầu tư của Nhà đầu tư

          + Bản tóm tắt, tổng quan về nội dung đầu tư.

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và thời gian thực hiện

Sở Kế hoạch và Đầu tư (thẩm định, đề xuất)

Thời gian: không quá 07 ngày làm việc.

UBND tỉnh Phú Thọ (xét phê duyệt)

Thời gian: không quá 02 ngày làm việc.

3. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư

- Thành phần hồ sơ:

          + Hồ sơ chấp thuận địa điểm (được duyệt).

          + Bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư.

          + Báo cáo dự án đầu tư.

          + Báo cáo đánh giá tác động môi trường (hoặc cam kết bảo vệ môi trường).

          + Trích lục địa điểm đầu tư.

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và thời gian thực hiện:

Sở Kế hoạch và Đầu tư (thẩm định, đề xuất)

Thời gian: không quá 15 ngày làm việc.

UBND tỉnh Phú Thọ (xét phê duyệt)

Thời gian: không quá 02 ngày làm việc.

B. ĐẦU MỐI TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TƯ VẤN HỖ TRỢ CHO NHÀ ĐẦU TƯ

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: Đường Trần Phú, phường Tân Dân, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: (84-210) 3 846 581

Fax: (84-210) 3 840 955

Website: www.dpi.phutho.gov.vn

* Trung tâm xúc tiến đầu tư

Địa chỉ: Đường Trần Phú, phường Tân Dân, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: (84-210) 3 993 689

Fax: (84-210) 3 993 589