Nhà nghỉ Hải Nam

QL32, Thục Luyện
pttxtdl@gmail.com
+84 382 701 340

Dịch vụ

Mô tả

Nhà nghỉ Hải Nam

Những điểm lân cận

Bản đồ